Sự khác biệt giữa ngành học Marketing và Bảo hiểm

Em đã đăng ký xét tuyển vào ngành Kinh tế của một trường đại học, nhưng còn phân vân không biết lựa chọn ngành học nào nếu đỗ sau này. Xin hộp thư cho biết ngành học Marketing và Bảo hiểm có gì khác nhau; Mục tiêu đào tạo ngành Bảo hiểm là gì; Tốt nghiệp ngành học Bảo hiểm có thể làm việc ở những đâu?

Default Asked on 08/03/2019 in Cao Đẳng.
Add Comment
1 Answer(s)

Cả 2 ngành đào tạo mà bạn hỏi đều thuộc nhóm ngành kinh tế. Tuy nhiên mỗi ngành học lại mang đặc thù riêng theo tên gọi. Cụ thể ở đây ngành Marketing có thể hiểu là điều hành, nghiên cứu các hoạt động thuộc lĩnh vực thị trường. Còn nganh Bảo hiểm là các vấn đề liên quan đến kinh doanh bảo hiểm cả về vật chất và con người mà ta hay gọi là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Còn về mục tiêu, ngành Bảo hiểm có mục tiêu đào tạo cử nhân có kiến thức toàn diện về các lĩnh vực chung về kinh tế – tài chính – ngân hàng. Trong đó đặc biệt trọng tâm là khối kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành bảo hiểm.

Cử nhân ngành Bảo hiểm có thể đảm nhiệm công việc tại các tổ chức bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế); cơ quan quản lý nhà nước các bộ, ngành hoặc các tổ chức tài chính trung gian (ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ…) và các tổ chức kinh tế – xã hội khác (với tư cách là người quản trị tài chính về rủi ro và bảo hiểm).

Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.