Nên học ngôn ngữ Nga, Pháp hay Đức ạ???

Nên học ngôn ngữ Nga, Pháp hay Đức ạ???

 

Level1 Asked on 10/14/2019 in Du Học.
Add Comment
2 Answer(s)

Tiếng Đức nha, âm nó nặng mà lai lai nghe phê lắm :3

 

Level3 Answered on 10/14/2019.
Add Comment

Tiếng Pháp đê, nghe phê phết :v

 

Level3 Answered on 10/14/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.