Khối C hợp với ngành nào năng động chút ko ac ơi?

Khối C hợp với ngành nào năng động chút ko ac ơi?

 

Level3 Asked on 10/11/2019 in Đại Học.
Add Comment
2 Answer(s)

quan hệ công chúng or công tác xã hội ở ussh hà nội í e. Cũng năng động.
Hoặc e có thể tham khảo 1 số ngành bên học viện báo chí nữa.

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Quan hệ công chúng
Quan hệ quốc tế
Pa Quảng cáo …vân…vân mây mây

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.