Điện tử viễn thông có khác bưu chính viễn thông? Học ngành này khi ra trường có thể làm ở bưu điện được không?

Điện tử viễn thông có khác bưu chính viễn thông? Học ngành này khi ra trường có thể làm ở bưu điện được không?

Default Asked on 07/10/2019 in Hướng Nghiệp.
Add Comment
1 Answer(s)

Hiện nay, Học viện Bưu chính viễn thông chỉ đào tạo các ngành: kỹ thuật điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông. Đây là hai ngành học khác nhau và khi ra trường đều có thể tham gia công tác trong ngành bưu điện.

Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.