Có ai ôn thi lại ở HCM không ạ?

Có ai ôn thi lại ở HCM không ạ? Kèm mình Toán với đc không?

Add Comment
3 Answer(s)

Tp hcm bạn ở quận mấy .. thầy mình quận tân phu

Level3 Answered on 10/10/2019.
Add Comment

Mjk nek

Level3 Answered on 10/10/2019.
Add Comment

Mình không nhé.hehe

Các bạn có tài liệu share mình với nhé

Level3 Answered on 10/10/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.