RE: Tôi đang học năm thứ 2 trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Nay tôi thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên, tôi có được chuyển điểm đã học không?

Tôi đang học năm thứ 2 trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Nay tôi thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên, tôi có được chuyển điểm đã học không?

huynv Default Asked on 07/10/2019 in Đại Học.
Add Comment
1 Answers

Nếu trúng tuyển bạn có thể làm đơn, kèm theo bảng điểm đến phòng đào tạo của trường xin miễn những học phần ở khối kiến thức cơ bản mà bạn đã học. Trường này áp dụng hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên khi bạn hoàn thành sớm chương trình kiến thức cơ bản thì xin học tiếp kiến thức chuyên ngành.

Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.