RE: Nên học ngôn ngữ Nga, Pháp hay Đức ạ???

Nên học ngôn ngữ Nga, Pháp hay Đức ạ???

 

Annie239 Level1 Asked on 10/14/2019 in Du Học.
Add Comment
2 Answers

Tiếng Đức nha, âm nó nặng mà lai lai nghe phê lắm :3

 

Level3 Answered on 10/14/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.