RE: Khối C hợp với ngành nào năng động chút ko ac ơi?

Khối C hợp với ngành nào năng động chút ko ac ơi?

 

novavn Level3 Asked on 10/11/2019 in Đại Học.
Add Comment
2 Answers

Quan hệ công chúng
Quan hệ quốc tế
Pa Quảng cáo …vân…vân mây mây

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.