RE: Học đại học

Lên đh có khó không ạ ?

 

Add Comment
4 Answers

Lên đh rồi sẽ cảm thấy không cần có ny :)) vì có ny deo thể tia trai khác được🤣🤣🤣

 

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.