RE: Học đại học

Lên đh có khó không ạ ?

 

Add Comment
4 Answers

Tuỳ trường tuỳ ngành mà nặng nhẹ khác nhau, nhưng khó hơn cấp ba, bạn nên chú tâm vào tiếng Anh, trường nào cũng cần thiết vì quan trọng lắm

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.