RE: ĐH Kinh tế Quốc Dân

Ac  cho em xin review về trường ĐH Kinh tế Quốc Dân với ạ?????
E cảm ơn <3

 

Add Comment
2 Answers

Rất đầy đủ và chi tiết về NEU

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.