RE: Ad cho em hỏi bản sao học bạ thpt thì công chứng ở trường hay ở xã ạ

Ad cho em netentfreespins hỏi bản sao học bạ thpt thì công chứng ở trường hay ở xã ạ
trangha Level3 Asked on 07/10/2019 in Chứng Chỉ.
Add Comment
1 Answers

Cái này công chứng ở xã bạn nhé

Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.